Обява за конкурс

                „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

1.Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение № 1 към Правилника, за отдаване под наем на недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  част от  Склад №5 по инвентарна книга на ИТС ЕАД, с площ от 180 кв.м, представляващ по Нотариален акт №183,том IV, рег№ 7347, дело №541 от 2020  г., част от Склад № 1, целия с площ от 774 кв.м , находящ се в имот с Идентификатор  65677.580.180, състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ от 180  кв.м – част от Склад №5

Сградата се намира в поземлен имот с идентификатор  65677.580.180,  находящ се в землището гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

2. Срок за отдаване под наем на имота – до 3  /три /  години.

3. Началнa месечна наемна ценa: 765 лв. /седемстотин шестдесет и пет лева/, без ДДС.

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в конкурсната документация.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа или на адрес: www.isw.bg, раздел Новини, секция Уведомления. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – г-н Александър Тодоров  – експерт Маркетинг в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. 0887 466622;.

6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 16,00 часа на  04.11.2021 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.

7.Провеждане на конкурса – на 05.11.2021 г. 10.00 ч. в администрацията на „Индустриална терени и складове” ЕАД, база Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 10,00 часа на 09.11.2021 г. на същото място.

Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%205.11.2021%20%D0%B3.%281%29.docx

TOP