Обявление

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“  ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

  1. Описание на обекта на търга: „Индустриални терени и складове” ЕАД обявява търг, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Решение на СД на „Индустриални терени и складове” ЕАД по Протокол от 07/27.08.2021 г. и Решение № 05/30.08.2021 г. на Изп. директор на ИТС ЕАД, за продажба на  движими вещи, предложени в отделни обособени позиции, както следва:

Обект №1: Лек автомобил „Тойота Авенсис“, рег. № Х3503ВВ, счет. с/ка 207, инв. № 0000000218, брой места: 5, дата на първа регистрация 2004 г., скоростна кутия: автоматична, обем на двигателя: 1800 куб.см., вид гориво: бензин, с пробег от 309805 км. С повреда в скоростната кутия. Свалена регистрация. Не е в движение;

Обект №2: Лек автомобил „Тойота Ярис“ рег. № Х0380АК, счет. с/ка 207, инв. № 0000000022, брой места: 5, дата на първа регистрация 1999 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 1000 куб.см., вид гориво: бензин, с пробег от 469790 км. Свалена регистрация. Не е в движение.

Обект №3: Микробус „Мерцедес“ 208Д, рег. № Х1318Т, счет. с/ка 207, инв. № 0000000012, брой места: 8+1, дата на първа регистрация 1990 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 2080 куб.см., вид гориво: дизел, с пробег от 429047 км. С повреда в двигателя. Свалена регистрация. Не е в движение.

Обект №4: Mакара за напояване – ИДЛ ф-60, счет. с/ка 304/15, инв.№ 0000000633. Запазени прикрепящи стойки и маркуч с дължина 150 м. Година на придобиване 1997 г.

Обект №5: Мотокар „Балканкар“, счет. с-ка 207, инв. № 0000000210. Товароподемност 2 тона, употребяван, от 10 години не е в експлоатация. Година на придобиване 1994 г.

Обект №6: Полиестерна будка, с-ка 207, инв. № 16.   Употребявана, с размери 263 см / 146 см. Година на придобиване 2000 г.

1.1. Оглед на движимите вещи от всяка обособена позиция може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., на територията на индустриалната зона в гр. Свиленград, за което представител на „Индустриални терени и складове” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. Лице за контакт – Александър Тодоров, тел. 0887 466 662.

1.2.Началната продажна цена за всяка обособена позиция е в размер, както следва:

Начална тръжна цена за обект №1: 1399,00 лв. ( хиляда триста деветдесет и девет лева ) без ДДС.

Начална тръжна цена за обект №2: 579,00 лв. ( петстотин седемдесет и девет лева)  без ДДС.

Начална тръжна цена за обект №3: 500,00 лв.  ( петстотин лева ) без ДДС.

Начална тръжна цена за обект №4: 1000,00 лв. ( хиляда лева )  без ДДС.

Начална тръжна цена за обект №5: 3300,00 лв. ( три  хиляди и триста  лева )  без ДДС.

Начална тръжна цена за обект №6: 1400,00 лв. ( хиляда и четиристотин лева )  без ДДС.

Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена за всеки от обектите, посочени по-горе.

 

Всички разходи, свързани с придобиването на съответния обект са за сметка на спечелилия търга участник.


2. Всички участници в търга внасят депозит в полза на „Индустриални терени и складове“ ЕАД в размер на 10 % от стойността на позицията /позициите/, за която кандидатстват. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от търга и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия търга, който се прихваща от цената. В уведомлението до спечелилия търга участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия търга участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил търга се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил тръжните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

 

3. Получаване на документация и условия за оглед – Документацията за участие в търга е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на „Индустриални терени и складове“ ЕАД www.isw.bg в категория Новини/Уведомления и „НКИЗ“ ЕАД, както и да бъде получена на място в офиса на „Индустриални терени и складове“ ЕАД в гр. Свиленград.

4. За участието в търга се подава писмено заявление от всеки участник в запечатан непрозрачен плик в крайния срок за приемане на заявленията за участие. Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. Освен документите за участие в търга в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен плик, както и платежно нареждане или приходен касов ордер, доказващо, че определеният депозит е внесен. Банкова сметка на ИТС ЕАД: Пощенска банка, BG35BPBI7940107741260.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на „Индустриални терени и складове“ ЕАД на адрес: Свиленград, Индустриална зона. Заявленията за участие се регистрират във входящата кореспонденция на деловодната система на ИТС ЕАД, където се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. На приносителя се издава входящ номер.

 

Заявленията за участие в търга могат да се изпратят чрез препоръчано писмо или лицензиран пощенски оператор на същия адрес.

 

Заявление за участие в търга се подават най-късно до16:00 часа на 16.09.2021 г.

 

Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. в 10:00 часа в офиса на „Индустриални терени и складове“ ЕАД на адрес: Свиленград, Индустриална зона, за всички обекти.

 

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 17.10.2021 г. в 10:00 часа на същия адрес.

Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx

 

TOP