Обявление на конкурс

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 

  1. Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение № 1 към Правилника, за отдаване под наем на недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  Склад №11 по Инвентарната книга на ИТС ЕАД, с площ от 448,5 кв.м, представляващ по Нотариален акт №183,том IV, рег№ 7347,дело №541 от 2020  г. част от Склад № 2, находящ се в имот с идентификатор  65677.580.180, състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ от 448.5 кв.м - Склад № 11

Сградата се намира в урбанизиран поземлен имот с идентификатор65677.580.180, находящ се в землището гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

  1. Срок за отдаване под наем на имота – до 3 / три /  години.

 

  1. Началнa месечна наемна ценa: 1 883,70 лв /хиляда осемстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.

 

 

  1. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му.

  1. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа или на адрес: www.isw.bg , раздел Новини, секция Уведомления, както и на сайта на НКИЗ ЕАД. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – г-н Огнян Фотев – експерт управление на собствеността в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. 0885 614 922;.
  2. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 16,00 часа на 17.05.2021 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.
  3. Провеждане на конкурса – на 18.05.2021 г. 10.00 ч. в администрацията на „Индустриална терени и складове ” ЕАД, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 10,00 часа на 08.06.2021 г. на посоченото място.

Конкурсна документация :

/upload/files/konkursna%20dokumentacia.docx

 

TOP