Обява

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр.Свиленград

Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 г.

Информацията за „Индустриални терени и складове“ ЕАД е следната:

Балансова стойност на активите: 8 233  хил. лв.

Нетни приходи от продажби: 81  хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикацията на адрес „Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. София, ж.к.Люлин 7, бл. 765, вх. А, Офис-партер и да съдържат:

Обща цена на одита без ДДС;

Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;

Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Телефони  0893 667 618,  0885 740 214

TOP