Обява за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД,

Гр. Свиленград

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание раздел чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр. 40 от 5 Май 2020 г.) и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД (ИТС ЕАД) по Протокол №1/05.01.2021 г., ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД при следните условия:

1. Обектите и предметът на настоящата процедура са, както следва:

Група № 1- Застраховка “Гражданска отговорност” по чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., изм. доп.  бр.55 от 6.07.2007 г. в сила от 1.08.2007 г., бр. 3 от 11.01.2008 г.) относно моторни превозни средства (МПС), собственост на „Индустриални терени и складове” ЕАД, посочени в списък – Приложение № 2

Група № 2 - „Застраховка на имущество" - недвижими имоти-сгради, собственост на „Индустриални терени и складове” ЕАД, посочени в списък – Приложение №1, при условията на застраховки: "Пожар и природни бедствия" и  "Други щети на имущество" (съгласно т.8 и т.9 от Раздел ІІ , б. “А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането), както и “Спомагателни рискове” (по смисъла на б.”В” от Раздел ІІ  на същото приложение). Правна уредба съгласно глава ХІХ , чл.200 и сл. от Кодекса за застраховането.

Приложение № 1

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

 

Недвижим имот

кв.м.

Местоположение

Отчетна стойност

1

Склад №1

774

Индустриални терени и складове Свиленград

22288,00

2

Склад №2

897

Индустриални терени и складове Свиленград

104924,00

3

Административна сграда /Павилион/

94

Индустриални терени и складове Свиленград

21740,00

4

Административна сград /Канцелария МК НС/

33

Индустриални терени и складове Свиленград

6225,00

5

Склад №3

1026

Индустриални терени и складове Свиленград

285834,00

6

Склад №4

1092

Индустриални терени и складове Свиленград

245103,00

7

Склад №5

679

Индустриални терени и складове Свиленград

19127,00

8

Трафопост

110

Индустриални терени и складове Свиленград

39222,00

9

Нафтопункт

55

Индустриални терени и складове Свиленград

46996,00

10

Сграда за търговия /Кафе - магазин /

259

Индустриални терени и складове Свиленград

30889,00

11

Административна сграда /Офис банка/                      

28

Индустриални терени и складове Свиленград

4810,00

12

Административна сграда /Офис спедиция/               

27

Индустриални терени и складове Свиленград

4380,00

13

Административна сграда /офис Шипка/

104

Индустриални терени и складове Свиленград

48470,00

17

Сграда със специално предназначение /агрегатно/

15

Индустриални терени и складове Свиленград

2050,00

18

Административна сграда /офис везна/        

13

Индустриални терени и складове Свиленград

1610,00

 

ОБЩО :

883668,00

 

Приложение № 2

 

 

СПИСЪК НА МПС

 

                              

МПС

 

Данни

1

Лек автомобил -Тойота Ярис  Дата регистрация 15.11.1999г.

рег. № Х0390 АК

Рама № JTDKV133703088307

Двигател № 1SZ0152260

2

Лек автомобил - Ситроен Ц4  Дата регистрация 11.04.2019г.

рег. № СВ4823 НН

Рама № VF73D9HC8DJ760535

Двигател № 9H053015401

                                                                                                                        

2. Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно условията на конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум 2 календарни месеца.

3. Срок: Срок на договора за застраховка по всяка от групите – една година.

4. Вид на процедурата: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация;

5. Общи и специални условия на конкурса  и изисквания към участниците:

В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност съгласно Кодекса за застраховането, издаден от Комисия за финансов надзор /за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/, или такива, които са нотифицирали Комисия за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

6. Получаване на документация за участие в процедурата:

Процедурната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на адрес: www.isw.bg, раздел Новини, секция Уведомления.

7. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на ИТС ЕАД, гр. Свиленград, Индустриална зона Свиленград, до 12:00 часа на 26.01.2021 г. включително. Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след обявения срок

8. Депозит за участие в конкурса: не се изисква.

9.1 Време и начин за оглед на обекта: Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на ИТС ЕАД на телефон 0885 614 922, всеки работен ден, от 10:00 до 16:00 часа до 25.01.2021 г., включително, след предварителна заявка. Огледите се извършват по местонахождението на Обектите:

9.2 Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с информацията и документите, представени в Конкурсната документация или предоставени на разположение на лицето по мястото на огледа, както и пропуск да установи фактическото състояние на Обектите, не го освобождава от отговорността да изпълни задълженията си при евентуалното му определяне за участник, спечелил конкурса.

10. Дата и място на провеждане на процедурата: Предложенията ще бъдат разгледани в административната сграда на дружеството в 13.00 часа на 26.01.2021 г., находяща се на адрес: гр. Свиленград, ИТС ЕАД -Индустриална зона Свиленград, от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

А. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:

Заверено за вярност с оригинала копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност.

Заверено за вярност с оригинала копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.

В случай, че участникът е регистриран извън територията на Република България, документите, които представя следва да са скрепени с официален превод на български език и Апостил.

Б. Ценово предложение.

Ценовото предложение на участника включва отделна стойност за всяка група.

Ценовото предложение за всяка отделна група представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от елементите/обектите по съответната група.

Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база еднократно плащане.

В. Допълнителни документи.

В офертите трябва да са представени и следните документи:

Заверено копие на Общите условия на застрахователя;

Образец на Застрахователната полица на застрахователя;

Попълнени Заявление за участие /Образец № 1/, приложен към Конкурсна документация, което включва Декларация за запознаване с условията на конкурса; Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация за липса на свързаност с други участници и с Възложителя в процедурата, Ценово предложение /Образец № 3/, Декларация съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни /Образец № 4/

Изрично Пълномощно с нотариална заверка в случай, че участникът се представлява от пълномощник.

11. За информация и въпроси: В сградата на ИТС ЕАД, гр. Свиленград всеки работен ден между 10.00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Огнян Фотев, Експерт „Управление на собствеността“, тел. 0885 614 922.

 

За изтегляне:

Конкурсна документация :

/upload/files/konkursna%20dokumentacia%20zastrahovki%202021.doc

/upload/files/%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%20%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9D_20210113_101803%281%29.pdf

/upload/files/%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%20%D0%A50390%D0%90%D0%9A.pdf

/upload/files/OCENKA%20_20210113_114430.pdf

/upload/files/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%20%D0%98%D0%A2%D0%A1%20%D0%95%D0%90%D0%94_20210113_124157.pdf

TOP