ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване на 15.05.2024 г.

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

  1. Описание на обекта на търга: 

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилниказа отдаване под наем на следния недвижим имот:

Недвижим имот – закрита складова площ, находяща се в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, представляваща част от Склад № 2 - с площ от 448,5 кв. м, по Нотариален акт № 183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020 г., находящ се в имот с Идентификатор 65677.580.534 в община Свиленград.

2. Срок за отдаване под наем на имота от 3 /три/ години.

3.Начална тръжна цена за месечен наем на имота:   2623,73 лв. без ДДС

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

5. Участниците в търга внасят в полза на ИТС ЕАД депозит в размер на един месечен наем. Сумата на участниците в търга се възстановява в 1-месечен срок след провеждането му. Депозитът не се възстановява единствено на участниците, спечелили търга, но не подписали договора за наем в регламентирания срок.

6. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес: www.isw.bg , в раздел Новини, секция „Уведомления“  и интернет страницата на НКИЗ ЕАД –  www.nciz.bg, секция „Уведомления“.

За оглед на имота участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 878 466617  и   +359 893 667618.

7. Заявлението и документите за участие  се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 16:00 часа на 14.05.2024 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

8. Провеждане на търга :

На 15.05.2024 г. от 11:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград. 

При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 11:00 часа на 17.05.2024 г. на същото място, като документи за участие могат да бъдат подавани до 10:00 часа същия ден.

Конкурсна документация:

/upload/files/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202%281%29.docx

TOP