Обява за търг на 7.03.2024 г.

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

 

  1. Описание на обекта на търга:

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/ обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Недвижим имот –закрита складова площ, находящ се в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, представляващСклад №4 с площ от 1092 кв. м по Нотариален акт № 183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020г., находящ се в имот с идентификатор65677.580.531.

 

2. Срок за отдаване под наем на имота -  до 5 /пет/ години.

3. Началната тръжна цена за месечен наем на имота:  6388,20 лв. без ДДС

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците: В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес:

www.isw.bg, в раздел Новини, секция „Уведомления“, както и на интернет страницата на НКИЗ ЕАД – nciz.bg, секция „Уведомления“.

  За оглед на имота участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД.

Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 16:00 ч. на 06.03.2024 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

    Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

7. Провеждане на търга:

На 07.03.2024 г. от 13:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград.

   При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 13:00 часа на 11.03.2024 г. на същото място.

   Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B44.docx

TOP