Обява за търг с явно наддаване

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

  1. Описание на обекта на търга: 

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилниказа отдаване под наем на следния недвижим имот:

  • Недвижим имот –  закрита складова площ, находящ се в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, представляващ част от Склад №1 с площ от 192 кв. м, находящ се в имот с идентификатор  65677.580.534, по Нотариален акт № 183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020  г.

2. Срок за отдаване под наем на имота -  до 3  /три/ години.

3. Началната тръжна цена за месечен наем на имота:   1111,68 лв. без ДДС

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

  • В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес:

  •  www.isw.bg, в раздел Новини, секция „Уведомления“, както и на интернет страницата на НКИЗ ЕАД – nciz.bg, секция „Уведомления“
  • За оглед на имота участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

6. Заявлението и документите за участие  се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 16:00 часа на 19.10.2023 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

  • Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

7. Провеждане на търга:

  • На 20.10.2023 г. от 13:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград. 
  • При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 13:00 часа на 23.10.2023 г. на същото място.

         Конкурсна документация:

          /upload/files/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC.%202023-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%201.docx

TOP