Обява за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги

Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище, набира оферти за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 11.04.2023 г.

„Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище, при спазване изискванията на чл.28, ал.1 от ППЗПП, обявява конкурс за избор на изпълнители -  финансови/кредитни институции (обслужващи банки), за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Индустриални терени и складове” ЕАД.

Срокът за получаване на оферти е 15 работни дни от публикуването на поканата.

 

  1. Предмет на услугите

1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2. Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, предоставяне на дебитни и кредитни карти и услугите свързани с тях.

2. Условия за провеждане на процедурата

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти на основание комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделни показатели, в две групи показатели – неколичествени и количествени.

Във връзка с гореизложеното, се изискват оферти и документи, съдържащи информация по изброените  показатели, както следва:

  

 

Неколичествени показатели

/тежест 40% при изчисляване на комплексната оценка/

НП

/ точки/

1.

Развитие на клонова мрежа – брой клонове

 

   до 20 точки

 

2.

Срок за обслужване на плащанията:

2.1 – превод в лева чрез БИСЕРА - в часове и минути; 30 т.

2.2- превод в лева чрез РИНГС - в часове и минути; 10 т.

 до 40 точки

3.

Актуален дългосрочен  рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг:

 - за най-високо ниво - ААА до АА-  или Ааа до Аа3 или еквивалентно - 40 т;

 - за А+ до А-  или А1 до А3 или еквивалентно - 30 т.;

 - за BBB+ до ВВВ-  или Baa1 до Baa3 или еквивалентно –20 т.;

 - за ВВ+ до ВВ-  или Ba1 до Ba3 или еквивалентно – 10 т. ;

 - за В+ до В- или B1 до B3 или еквивалентно – 5 т. ;

.- за по-ниски нива – по преценка на оценителната комисия,  съобразно представените документи- 3т.

до 40 точки

Общо неколичествени показатели

100 точки

 

 

 

 

Количествени показатели

/ тежест 60% при изчисляване на комплексната оценка/

КП

/ точки/

1.

Депозитна сметка в лева

 

1.1.

Лихвен процент по 3-месечен депозит в лева

до 5 точки

1.2.

Лихвен процент по 6-месечен депозит в лева

до 10 точки

       1.3.

     Лихвен процент по 1-годишен депозит в лева

до 20 точки

1.5.

     Лихвен процент при предсрочно прекратяване

до 5 точки

2.

Разплащателна сметка в лева

 

2.1.

Лихвен процент по разплащателна сметка

до 15 точки

2.2.

Такса за поддържане на разплащателна сметка

до  15 точки

3.

Междубанкови преводи

 

3.1

Електронно банкиране – в т.ч.:

3.1.1 Такса за нареден междубанков превод в лева-до 5 т.;

3.1.2 Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА-до 1 т.

3.1.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС –до 2 т.

3.1.4 Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане-до 2 т.

До 10 точки

3.2.

Междубанкови преводи в лева на гише в банката в т.ч.:

3.2.1 Такса за нареден междубанков превод в лева - до 7 т.

3.2.2.Такса за нареден междубанков превод в лева към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане чрез БИСЕРА- до 2 т.

3.2.3.Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС - до 4 т.

3.2.4. Такса за нареден междубанков превод в лева чрез РИНГС към администратор на публични вземания с едноредово платежно нареждане -до 2т.

до 15 точки

4.

Предоставени кредити / овърдрафт в лева на служители - преференциален лихвен процент, такси за отпускане и обслужване на потребителски кредит, овърдрафт и ипотечни кредити.

До 5 точки

Общо количествени показатели

100 точки

 

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка.

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

  • когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит/, броят на точките се получава като „n-та оферта” се раздели на  „оферта макс.”
  • когато по-добра оферта е по-ниската /например комисионна/, броят на точките се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

Подробна информация относно методиката за оценка на оферти за договаряне предоставянето на финансови услуги всеки кандидат може да получи от Интернет страницата на „Индустриални терени и складове“ ЕАД  www.isw.bg, в Раздел Уведомления или от интернет сайта на ЕСК на дружеството „Национална компания индустриални зони“ ЕАД: www.nciz.bg - раздел Уведомления.

Комплексната оценка (КО) на офертите се определя по следната формула: КО=НП*0.4+КП*0.6 , където общата оценка по неколичествени критерии (НП) и количествени критерии (КП)  е умножена по съответната относителната тежест в комплексната оценка.

3. Изисквания и пояснения към кандидатите

Копията на документи следва да бъдат заверени /вярно с оригинала/ с подпис от законен представител.

Офертите се представят по образец, и следва да бъдат с валидност не по-малко от 24 месеца. Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от електронните страници  на НКИЗ ЕАД www.nciz.bg в раздел Уведомления и от страницата на Индустриални терени и складове“ ЕАД, www.isw.bg в раздел Уведомления.

Когато стойността на даден показател за дадена банка е офериран като променлив, в зависимост от работното време в което се извършва операцията, ще се отчита по-високата оферирана стойност на дадения показател. Когато дадена такса за дадена банка е с променлива дименсия, например процент и/или лимит в пари, при необходимост от изравняване на дименсиите оценителната комисия ще изчисли конкретен размер на показателя, съобразно офертата, на база индикативна сума от 500 000 лв.Показателите по точка 1 от Количествени показатели, са лихвени проценти на годишна база, приложими за съответния срочен депозит.

Нетната експозиция на „Индустриални терени и складове” ЕАД към кредитните или финансови институции, към момента е над 3 млн. лв.

Услугите ще се договорят за двугодишен период.

 

В случай на неподадена в офертите информация по неколичествените и количествените показатели, няма да бъдат присъждани точки за съответния показател. Участниците ще се класират на база получена най-висока комплексна оценка. Процедурата може да се прекрати от законен представител на възложителя, по мотивирано предложение на комисията, в следните случаи:

  • отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;
  • са установени нарушения  при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
  • не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

Всяка оферта се подава в непрозрачен, запечатан и надписан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: име и адрес на Възложителя; име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника и следното обозначение: „За участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриални терени и складове” ЕАД.

 

Пликът съдържа документите, доказващи изискванията на Възложителя и документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на офертата. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

 

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти 7 работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой. Съставя се оценителен доклад за класиране на офертите, който се обявява на участниците.

  • Офертите, заедно с приложените документи, трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриални терени и складове” ЕАД, е до 17:00 ч. на 04.05.2023 г.  Офертите се подават на адрес: гр. Божурище 2227, Индустриален парк „София –Божурище“, ул. Валери Петров №8, офис на „Индустриални терени и складове” ЕАД.
  • Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори.
    Конкурсна документация:

/upload/files/Dokumentacia_banki_2023%20%D0%98%D0%A2%D0%A1.docx

/upload/files/Metodika_banki_2023%20%D0%B3.%20%D0%B8%D1%82%D1%81.docx

TOP