Обява за търг 10.02.2023 г.

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

 

  1. Описание на обекта на търга: 

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилниказа отдаване под наем на обект „Нафтопункт с прилежащи площи и съоръжения", находящ се на територията на съществуващата индустриална зона в гр. Свиленград, представляващ част от имот с Идентификатор  65677.580.180 в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677 по НА №183, том IV, рег. № 7347, дело № 541/2020 г., включващ открита площ 3023 (три хиляди двайсет и три) кв.м, Офис нафтопункт с площ 55 кв.м., агрегатно помещение 15 кв.м., масивна постройка със застроена площ 104 кв.м (офис); 8 цистерни с вместимост на всяка една от тях - 50 куб. м и 2 работещи дизелови колонки.

Началната тръжна цена за месечен наем на Обекта е в размер на 3400,00 лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на имота – до 3  /три/ години.

3. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

4. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес:

www.isw.bg, в раздел Новини, секция „Уведомления“.

За оглед участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – Експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

5. Заявлението и документите за участие  се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до  10:00 часа на 10.02.2023 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

 6. Провеждане на търга – на 10.02.2023 г. от 12:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде на  15.02.2023 г. от 12:00 часа на  на същото място.

        Тръжна документация:

  /upload/files/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2010.02.2023%20%D0%B3.%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82.docx

 

 

TOP