Обява за търг

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

 

  1. Описание на обекта на търга: „Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение № 1 към Правилниказа отдаване под наем на следните недвижими имоти като отделни обекти по позиции:

1.1 недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона Свиленград,  с площ от 448,5 кв. м, представляващ по Нотариален акт № 183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020  г. част от Склад №2, находящ се в имот с идентификатор  65677.580.180., гр. Свиленград

 1.2 недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона Свиленград,  с площ от 448 кв. м, представляващ по Нотариален акт № 183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020  г. част от Склад №3, находящ се в имот с идентификатор  65677.580.180., гр. Свиленград

2. Срок за отдаване под наем на имотите – до  3  /три /  години.

3. Началнa месечна наемна ценa на отделните позиции, както следва: 

Позиция 1:  2601,30  лв. без ДДС.

Позиция 2:  2598,40  лв. без ДДС.

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация. Кандидатите подават документи отделно за всяка една от обособените позиции.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 ч. или да изтегли документацията от сайта на ИТС ЕАД на адрес: www.isw.bg, раздел Новини, секция Уведомления. За оглед на отделните позиции участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт Управление на собствеността в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

 6. Заявлението и документите за участие за всяка от отделните позиции се подават на посочения адрес, най-късно до 16,00 ч. на 30.01.2023 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Оглед на имотите може да бъде направен  всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

 7. Провеждане на търга – на 31.01.2023 г. от 12:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД, база Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 12:00 часа на 03.02.2023 г. на същото място.

Тръжна документация:

/upload/files/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3.31.01.23%D0%B3.-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx

 

TOP