Обява за търг

 

 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

 

  1. Описание на обекта на търга: 

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилниказа отдаване под наем на обект  „Нафтопункт с прилежащи площи и съоръжения", находящ се на територията на съществуващата индустриална зона в гр. Свиленград, представляващ част от имот с Идентификатор  65677.580.180 в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677 по НА №183, том IV, рег. № 7347, дело № 541/2020 г., включващ открита площ 3023 (три хиляди двайсет и три) кв.м, Офис нафтопункт с площ 55 кв.м., агрегатно помещение 15 кв.м., масивна постройка със застроена площ 104 кв.м (офис); 8 цистерни с вместимост на всяка една от тях - 50 куб. м и 2 работещи дизелови колонки.

Началната тръжна цена за месечен наем на Обекта е в размер на 4270 лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на имота – до 3  /три/ години.

3. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците.

В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

4. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес:

 www.isw.bg

 в раздел Новини, секция „Уведомления“.

За оглед участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

 

5. Заявлението и документите за участие  се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 16:00 часа на 30.11.2022 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

 6. Провеждане на търга – на 01.12.2022 г.  от 12:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 12:00 часа на 05.12.2022 г. на същото място.

 

Тръжна  документация:

/upload/files/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2015.11.22.docx

 

TOP