ИТС изготвя ПУП на индустриална зона Свиленград

„Индустриални терени и складове“ ЕАД започна необходимите дейности за проект за разработване на ПУП на зона Свиленград с цел разделяне на терена и обособяване на отделни УПИ-та. Създаването на ПУП на зоната ще даде възможности да се отговори на интереса на инвеститорите, които имат намерения да направят вложения „на зелено“ в България, като изградят собствени предприятия и логистични бази в Свиленград. 

През октомври 2022 г. ИТС  сключи Договор за проектиране на архитектурен инвестиционен проект - изготвяне на ПУП за поземлен имот с идентификатор 65677.580.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Свиленград, одобрени със заповед № РД – 18-107 от 13.12.2016 г., с площ 70,166 кв. м,  с фирма „Джей ен консулт“ ЕООД, представлявана от арх. Жанет Узунова, която започна подготовка на проектната документация съвместно с екипа на предприятието.

Обособяването на нови УПИ- та за територията на база Свиленград е заради проявения интерес от страна на инвеститори за закупуване на терени, което ще даде възможности за допълнително развитие на зоната в Свиленград като индустриално-логистичен център чрез реализация на инвестиционните проекти на български и наши вложители.

Положителен е фактът, че настоящи наематели на зоната на ИТС ЕАД в Свиленград, разширяват инвестициите си, например представители на настоящия наемател на халета в базата „БУЛУЕЙ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ООД, във връзка с разширяването на дейността, също планира строеж на складово-производствени помещения след покупка на терен около 7 декара. Интерес към придобиване на терени за разширяване на инвестициите си в България е проявен и от настоящите наематели „ЕАС Алуминиум“ и „АТЕКО Глобал“ ООД, които са наематели на складово-производствено хале от декември 2021 г. и на офис помещения по договор от 01.03.2022 г.

TOP