„Индустриални терени и складове“ ЕАД изгради нова водопроводна мрежа в индустриална зона Свиленград

През втората половина на 2021 г. „Индустриални терени и складове“ ЕАД реализира първия етап от проект  „Основен ремонт на площадков водопровод за питейни и противопожарни нужди“, с което на практика изгради нова вътрешна водопроводна система в Индустриална зона Свиленград. При постъпването на „Индустриална зона Свиленград“ към ИТС ЕАД базата нямаше функционираща вътрешна мрежа, тъй като площадковият водопровод бе компрометиран и неработещ от над 10 г. поради корозия на металните тръби.

Успешно решихме основния проблем на ключовата инфраструктура на индустриална зона Свиленград – а именно липсата на водозахранване. Липсата на действаща водопроводна мрежа в база Свиленград  възпрепятстваше отдаването на съществуващите халета и отблъскваше инвеститорите, създаваше опасност и за функционирането на зоната, поради липсата на вода за пожарогасене, обясни изпълнителният директор на „Ивдустриални терени и складове“ ЕАД Айсехел Руфи. Тя е категорична, че решаването на проблема с водопроводната мрежа в индустриалната зона, ще допринесе за по-голям интерес на инвеститорите към базата в Свиленград и за увеличаване на приходите на дружеството. Липсата на водоснабдяване е констатирано още през май 2018 г. след проверка от  служба за Пожарна безопасност и защита на населението към МВР –Хасково, период, в който зоната в Свиленград още не е прехвърлена в ИТС ЕАД.

През м. декември  2021 г. със Заповед  №ДК -08-Х-68 от 6.12.2021 г. на директора на РДНСК гр. Хасково е назначена Държавна приемателна комисия, която да оцени и разгледа строително-ремонтните дейности. Съгласно доклада на приемателната комисия са издадени Протокол за установяване годността за ползване на строежа /Акт 16/ и Разрешение за ползване №ДК-07-Х-75 от 17.12.2021 г., което гласи, че строежът е изпълнен в съответствие с  одобрената проектната документация, Разрешение за строеж № 23 от 11.03.2021 г., Протокол от 23.08.2021 г. за откриване на строителна площадка, както и други документи изготвени в хода на дейностите по изграждането  на водопроводната мрежа в зоната.

Направено е геодезическо заснемане на новия площадков водопровод и пожарни хидранти с актуално трасе и коти на спирателни кранове и разклонения. Същият е внесен в община Свиленград за нанасяне в кадастъра. Изготвен бе  и заверен в община Свиленград Технически паспорт на новия площадков водопровод.

Проектът „Основен ремонт на площадков водопровод за питейни и противопожарни нужди“ се осъществи със съфинансиране от Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика, с който през пролетта на 2021 г. ИТС сключи Договор за съфинансиране на проекта.

TOP