Обявление за търг на 1.04.2024 г.

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

 

  1. Описание на обекта на търга:

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/ обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на:

  • Открити площи от недвижим имот, находящи се в Индустриална зона-Свиленград, собственост на ИТС ЕАД по Нотариален акт № 183, том IV, рег. № 7347, дело №541 от 2020 г., представляващи незастроен терен с площ от 3750 кв. м - част от ПИ с идентификатор 65677.580.5527, гр. Свиленград.

2. Срок за отдаване под наем на терена -  до 3 /три/ години.

3. Начална тръжна цена за месечен наем на терена: 1500,00 лв. без ДДС

4. Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците: В търга могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в тръжната документация.

5. Участниците в търга внасят в полза на ИТС ЕАД депозит в размер на един месечен наем. Сумата на участниците в търга се възстановява в 1-месечен срок след провеждането му. Депозитът не се възстановява единствено на участниците, спечелили търга, но не подписали договора за наем в регламентирания в тръжната документация срок.

6. Получаване на документация и условия за оглед: Всеки участник може да получи подробна информация за търга, както и да придобие тръжната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес:

www.isw.bg, в раздел Новини, секция „Уведомления“, както и на интернет страницата на НКИЗ ЕАД – nciz.bg, секция „Уведомления“.

За оглед на имота участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД.

За оглед и информация може да се получи на тел. +359 878 466617 и тел: +359 893 667 618.

6. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 16:00 ч. на 29.03.2024 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

    Оглед на терена може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

7. Провеждане на търга:

На 01.04.2024 г. от 13:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград.

   При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 13:00 часа на 05.04.2024 г. на същото място.

   Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89.docx

TOP