Обява за конкурс

 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

  1. Описание на обекта на конкурса: 

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилниказа отдаване под наем на недвижими имоти, обособени в две позиции, както следва:

 

А. Обособена позиция №1 за:

  • Поземлен имот с идентификатор 65677.580.528, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, п.к. 6500, м. "Лозенски път", вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, площ 3262 кв. м. (три хиляди двеста шестдесет и два квадратни метра), стар номер 000180, 65677.580.180, квартал 580;
  • Поземлен имот с идентификатор 65677.580.529, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, п.к. 6500, м. „Лозенски път“, вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, площ 6 366 кв.м. (шест хиляди триста шестдесет и шест квадратни метра), стар номер 000180, 65677.580.180, квартал 580.
  • Поземлен имот с идентификатор 65677.580.535, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, п.к. 6500, м. „Лозенски път“, вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, площ 9617 кв. м. (девет хиляди шестстотин и седемнадесет квадратни метра), стар номер 000180, 65677.580.180, квартал 580, парцел IV.

 

Б. Обособена позиция №2 за:

  • Поземлен имот с идентификатор 65677.580.530 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, п.к. 6500, м. "Лозенски път", вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, площ 3 767 кв.м. (три хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра), стар номер 000180, 65677.580.180, квартал 580, парцел VI;
  • Поземлен имот с идентификатор 65677.580.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, п.к. 6500, м. "Лозенски път", вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, площ 6 785 кв.м. (шест хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), стар номер 000180, 65677.580.180, квартал 580, парцел VII;

2. Срок за отдаване под наем на поземлените имоти – до 5 /пет/ години.

3.Началната годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител е както следва:

А. По Обособена позиция №1

            19,245дка - 577,35лв. без ДДС

           Б. По Обособена позиция №2

            10,552дка - 316,56лв. без ДДС

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват субекти, които да използват наетия поземлен имот съгласно  условията в конкурсната документация.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсна документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или на Интернет страницата на ИТС ЕАД на адрес: www.isw.bg, в раздел Новини, секция „Уведомления“.

Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, като участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров – експерт „Управление на собствеността“ в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

6. Заявлението и документите за участие  се подават на посочения адрес в Индустриална зона-Свиленград, най-късно до 12:00 часа на 20.10.2023 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

7. Провеждане на търга – на 20.10.2023 г. от 14:00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД в Индустриална зона Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на търга ще бъде от 14:00 часа на 23.10.2023 г. на същото място.

Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B8.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP