Обява за конкурс

   „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1.Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение № 1 към Правилниказа отдаване под наем на следните имоти като отделни обекти по позиции:

1.1. Офис, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  с площ от 31 кв.м, представляващ по Нотариален акт №183,том IV, рег. № 7347, дело № 541 от 2020  г. част от Склад №3, целият с площ от 1026 кв.м , находящ се в имот с Идентификатор  65677.580.180 в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677

1.2. Открита складова площ с квадратура 578 кв. метра, намираща се в поземлен имот с идентификатор  65677.580.180,  находящ се в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

1.3. Открита складова площ с квадратура 1520 квадратни метра, намираща се в поземлен имот с идентификатор  65677.580.180,  находящ се в землището на гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ”, с ЕКАТТЕ 65677.

2. Срок за отдаване под наем на имотите – до 3  /три /  години.

3. Началнa месечна наемна ценa на отделните позиции, както следва

Позиция 1: Офис  с площ от 31 кв.метра, част от Склад№3 по НА на ИТС ЕАД- 208,32 лв без ДДС

Позиция 2: Открита площ за складиране с квадратура 578 кв. метра – 693,60 лв без ДДС

Позиция 3: Открита площ за складиране с квадратура 1520 кв. метра – 1520,00 лв без ДДС

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

В конкурса могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в конкурсната документация. Кандидатите подават документи отделно за всяка една от обособените позиции.

5. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа или на адрес: www.isw.bg, раздел Новини, секция Уведомления. За оглед на отделните позиции участниците могат да се обръщат към Александър Тодоров  – експерт Управление на собствеността в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. +359 887 466622; +359 878 466617.

6. Заявлението и документите за участие за всяка от отделните позиции се подават на посочения адрес, най-късно до 16,00 часа на 23.02.2022 г. от участника или от упълномощено от него лице /с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имотите, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.

7. Провеждане на конкурса – на 24.02.2022 г. 10.00 ч. в администрацията на „Индустриални терени и складове” ЕАД, база Свиленград, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 10,00 часа на 25.02.2022 г. на същото място.

Конкурсна документация:

/upload/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2024.02.2022%20%D0%B3..docx

TOP