обява за извършване на независим финансов одит

О Б Я В А

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет  за 2021 година.

Информация за дружеството :

 

 

Име на дружеството

Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2021 г.

Нетни приходи от продажби (хил. лв. ) през 2021 г.

 

 
   

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ

И СКЛАДОВЕ ЕАД

1 940

186

   

 

 

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ”  ЕАД изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост.

Избраното одиторско дружество ще сключи договор с „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ.” ЕАД за извършване на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен финансов отчет за 2021 година.

 

Изисквания за допускане към участниците

Участниците следва да отговарят кумулативно на следните условия:

  1. Да бъде одиторско дружество, с регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР  на  ЗНФО;
  2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества;
  3. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
  4. Участникът следва да няма неуредени договорни отношения с „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД и дружества от Групата НКИЗ, както  и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата НКИЗ).

 

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

  • Обща цена на одита без ДДС
  • Общ брой работни часове за проверка и заверка на ГФО за 2021 год.
  • Общ брой работни часове за текущи консултации включително в сферата на вътрешния одит.

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан  непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: „ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ”  ЕАД, гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. А  / партер/.

               За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел. 0893 667 618.

 

TOP