Обява

Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове " ЕАД  /"ИТС" ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за отдаване под наем на недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград,  Склад №11, с площ от 432 кв.м, представляващ по Нотариален акт част от Склад № 4 с обща площ от 864 кв.м, находящ се в имот с 
идентификатор  65677.580.180, състоящ се от:

а/основна производствена сграда, масивна конструкция със застроена площ от 432 кв.м - Склад № 11 Сградата се намира в урбанизиран поземлен имот с идентификатор  65677.580.180,  находящ се в землището гр. Свиленград, област Хасково, местност „ЛОЗЕНСКИ ПЪТ", с ЕКАТТЕ 65677. Срок за отдаване под наем на имота – до 5 / пет /  години.
Началнa месечна наемна ценa: 1 728  /хиляда седемстотин двадесет и осем / лева, без ДДС.

1. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците. В конкурса могат да участват само субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му.

2. Получаване на документация и условия за оглед - всеки участник може да получи подробна информация за конкурса, както и да придобие конкурсната документация от ИТС ЕАД на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа. За оглед на имота участниците могат да се обръщат към – г-н Огнян Фотев – експерт управление на собствеността в  ИТС ЕАД. Информация може да се получи на тел. 0887 23 59 08; 0878 46 66 18.

3. Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 17,00 часа на  18.05.2020 г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/. Може да бъде извършен оглед на имота, на място, всеки работен ден, за сметка и по преценка на участниците.

4. Провеждане на конкурса – на 19.05.2020 г. 10.00ч. в администрацията на „Индустриална терени и складове " ЕАД, гр. Свиленград. При необходимост, повторното провеждане на конкурса, ще бъде от 10,00 часа на 22.05.2020 г. на посоченото място.

TOP