Изпълнението на проекта на ИТС ЕАД в зона Свиленград бе одобрено без забележки от Фонд „Условия на труд“

Дейностите по проекта „Подобряване параметрите на работната среда в работни помещения и офиси, обособяване зона за отдих, възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти", касаещ база Свиленград на „Индустриални терени и складове“ ЕАД,  приключиха успешно в края на 2021 г. Реализирани бяха ремонтни мероприятия и модернизация на обекти и инфраструктура в индустриална зона Свиленград в рамките на договор, сключен между ИТС ЕАД и Фонд "Условия на труд" към МТСП през април м.г. На 16.12.2021 г.  бяха представени Технически доклад, Финансов отчет и приложения за приключило изпълнение на дейностите по проекта.

През януари 2022 г. Управителният съвет на Фонд „Условия на труд“ одобри без забележки реализацията на проекта от страна на „Индустриални терени и складове“ ЕАД. В рамките на проекта бяха осъществени редица дейности в посока обновяване на индустриалната зона в Свиленград  - собственост на ИТС ЕАД, със съфинансиране по Фонда към Министерство на труда и социалната политика.

В проекта бе включено изпълнение на предписание на Регионалната служба за ПБЗН към МВР–Хасково - възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти.

Успешно решихме основния проблем на ключовата инфраструктура на индустриална зона Свиленград – а именно липсата на водозахранване. При постъпването на „Индустриална зона Свиленград“ към ИТС ЕАД базата нямаше функционираща вътрешна водопроводна мрежа, тъй като площадковият водопровод бе компрометиран и неработещ от над 10 г. поради корозия на металните тръби. Липсата на действаща водопроводна мрежа в база Свиленград  възпрепятстваше отдаването на съществуващите халета и отблъскваше инвеститорите, създаваше опасност и за функционирането на зоната, поради липсата на вода за пожарогасене, обясни изпълнителният директор на „Ивдустриални терени и складове“ ЕАД Айсехел Руфи. Тя е категорична, че решаването на проблема с водопроводната мрежа в индустриалната зона, ще допринесе за увеличаване на приходите на дружеството. Липсата на водоснабдяване е констатирано още през май 2018 г. след проверка от  служба за Пожарна безопасност и защита на населението към МВР –Хасково, период, в който зоната в Свиленград още не е прехвърлена в ИТС ЕАД.

Тъкмо с цел  подобряване базата в Свиленград и осигуряване на средства, включително за ремонт на площадковия водопровод и пожарогасене, след решение на ръководството дружеството подготви всички необходими документи и проекта, за да кандидатства към Национален фонд „Условия на труд“ на  МТСП с проект „Подобряване параметрите на работна среда в работни помещения и офиси, обособяване зона за отдих, възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти“. Същият получи одобрение и на 29.04.2021 г бе сключен договор за съфинансиране с Фонда със срок на изпълнение 11 месеца. В проекта бе включено изпълнението на Първи етап „Основен ремонт на площадков водопровод за питейни и противопожарни нужди на база Свиленград в ПИ с идентификатор 65677.580.180 по КК на гр.Свиленград с Разрешение за строеж №23/11.3.2021г., получено от „Индустриални терени и складове“ ЕАД след реализиране на необходимите предпроектни проучвания, съгласувателни процедури и изготвяне на проект с необходимите части.

TOP