С 53% са увеличени приходите на „Индустриални терени и складове“ ЕАД на годишна база

Годишният финансов отчет за 2022 г. и Докладът за дейността на „Индустриални терени и складове“ бяха одобрени през м. юни 2023 г. от едноличния собственик на капитала на ИТС - НКИЗ ЕАД. Утвърждаването им стана на заседание на Съвета на директорите на националната компания, провело се на 28.06.2023 г. и отразено Протокол  № 31/28.06.2023.

На Годишния финансов отчет на ИТС за 2022 г. ведно с Доклада за дейността преди представянето на ЕСК бе извършен пълен одиторски мониторинг. Резултатите бяха разгледани и приети на заседание на Съвета на директорите на ИТС ЕАД, проведено в  края м. април 2023 г.  С Протокол № 7/21.04.2022 г.  бе приет  ГФО за 2022 г., приложение към финансовия отчет, Доклад за дейността за 2022 г. на ИТС ЕАД и Доклад на независимия одитор.

Приходите на дружеството от основната дейност за 2022 г. са формирани основно от договорите за наем на складово-индустриални халета, открити площи, офиспомещения, нафтопункт и малка част от предоставени други услуги, като товаро-разтоварна дейност и претегляне на товари, реализирани материални активи и излезли от употреба дълготрайни активи, финансови и други приходи. Постъпленията от наеми в база Свиленград възлизат общо на 186 000 лв., като инвеститорите, наемащи складови халета са основно турски компании. През 2022 г. дружеството успя да подпише първите си договори за отдаване на открити площи и офис помещения под наем от базата в Свиленград, като преди това част от тях бяха ремонтирани. Така бе реализирана една от поставените цели за разширяване портфолиото на предлаганите под наем обекти.

Усилията на ръководството и екипа, откакто зона Свиленград постъпи в ИТС,  дават резултати и е ясно изразена тенденцията за увеличаване на приходите от дейността. Ръстът на нетните приходи от продажби през 2022  година спрямо 2021 г. е 53%, а спрямо 2020 г. -  над 78%, коментира Айсехел Руфи – изпълнителен директор на „Индустриални терени и складове“ ЕАД.

TOP